آموزش رانندگی آنلاین و خصوصی دس فرمون | مرجع آموزش رانندگی در ایران

ویدئو شماره 1 :  آغاز آموزش های ویدئویی رانندگی

ویدئو شماره 4 : توضیحاتی در مورد تنظیم آینه ها

ویدئو شماره 3 : مطالبی در مورد سوئیچ و تنظیم فرمان

ویدئو شماره 2 : تنظیم صندلی و چگونگی گرفتن پدالها

ویدئو شماره 6 : نحوه صحیح حرکت دست برای تعویض دنده

ویدئو شماره 5 : نحوه بستن کمربند