ویدئو شماره 2 : تنظیم صندلی و چگونگی گرفتن پدالها

ویدئو شماره 1 : آغاز آموزش تصویری

ویدئو شماره 4 : تنظیم آینه ها

ویدئو شماره 3 : مطالبی در مورد سوئیچ و تنظیم فرمان

ویدو شماره 6 : نحوه صحیح حرکت دست برای تعویض دنده

ویدئو شماره 5 : نحوه بستن کمر بند